REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 
Sklep Internetowy działający pod adresem https://lightfactory.com.pl/ jest prowadzony przez firmę Light Factory Marcin Olechwierowicz z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konik Polny 44, , 03-290 Warszawa.
Numer NIP 5242588465
Numer REGON 368750813

§1.
Definicje
 
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 
1.            Klient – przedsiębiorca, którym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez złożenie zamówienia, będąca usługobiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.            Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie organizacji sprzedaży towarów z oferty handlowej Light Factory Marcin Olechwierowicz lub organizacji transportu towarów. Polegają na umożliwieniu Klientowi składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Light Factory Marcin Olechwierowicz oraz na dostawie tych produktów.
 
3.            Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowe http://lightfactory.com.pl, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
4.            Sklep Internetowy (lub „Sklep”) – serwis internetowy http://lightfactory.com.pl, działający w oparciu o portal GOSHOP, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia na następujące grupy produktowe:
a.            Oprawy oświetleniowe
b.            Osprzęt elektroinstacyjny
c.            Źródła światła
d.            Kable i przewody
e.            Systemy prowadzenie kabli i przewodów.
 
5.            Towar lub produkt – produkty widniejące w Sklepie Internetowym, na które można złożyć zamówienie poprzez usługi za świadczone drogą elektroniczną.
 
6.            Cena – cena brutto za wybrany towar.
7.            Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające w sposób bezpośredni chęć zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy zachowaniu procedur opisanych w niniejszym Regulaminie.
 
8.            Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Light Factory Marcin Olechwierowicz
 
9.            Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93ze zm.).
 
10.          Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 827).
 
11.          Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§2.
Postanowienia ogólne

1.            Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego http://lightfactory.com.pl. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem ww. strony internetowej, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na zewnętrznych nośnikach pamięci.
 
2.            Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
3.            Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)            rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b)           warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
i.             wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
ii.            zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
c)            warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d)           tryb postępowania reklamacyjnego.
 
4.            Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się uprzednio z Regulaminem. Poprzez dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
5.            Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Light Factory Marcin Olechwierowicz

§3.
Rejestracja i logowanie Klienta
 
1.            Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na ww. stronie internetowej, skutkuje rejestracją Klienta.
 
2.            Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu Internetowego oraz podanie wymaganych danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe, w tym imienia, nazwiska, firmy i adresu zwrotnego e-mail, na który zostanie wysłane hasło.
 
3.            W celu dokonania rejestracji należy podać identyfikator użytkownika (osobista nazwa użytkownika). Identyfikator użytkownika nadany przez Light Factory Marcin Olechwierowicz nie może zostać zmieniony. Przy pierwszym logowaniu, Klientowi zostanie udostępnione hasło, nadane przez Light Factory Marcin Olechwierowicz  Hasło to może być dowolnie modyfikowane przez Klienta.
 
4.            Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do dokonania prawidłowej rejestracji Klienta, bez której nie można przeprowadzić transakcji zakupu. Podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru leży zatem w interesie Klienta.

§4.
Wybór towaru w Sklepie Internetowym
 
W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://lightfactory.com.pl, a następnie wybrać jedną z kategorii Sklepu Internetowego
 
 
 
1.            Wyboru Towaru należy dokonać poprzez podjęcie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
2.            Podstawowy sposób zamówienia składa się zasadniczo z następujących etapów:
a)            Należy kliknąć na jedną z kategorii znajdującej się po lewej stronie, w podpunkcie <szukanie produktu> na samej górze po prawej stronie ekranu. Wynik wyszukiwania zostaną wyświetlone po prawej stronie na jednej lub wielu stronach.
b)           Alternatywnie można otworzyć spis na dole strony, aby wyświetlić wszystkie dostępne towary skatalogowane w grupy produktowe i kolekcje firmy Tarkett. Przy kliknięciu w kolekcje, wyświetlone zostaną wszystkie artykuły danej kolekcji.
c)            Aby otworzyć szczegółowy podgląd towaru należy kliknąć w oznaczenie danego towaru. Wówczas otworzy się nowe okno ze zdjęciami odpowiedniego wzoru oraz zdjęciami produktu.
d)           Przy podglądzie wyniku poszukiwanego artykułu należy podać zamawianą ilość i kliknąć w „dodaj do koszyka”. Towar zostanie włożony do koszyka.
e)           Na tym etapie można zrezygnować z zamawianego towaru poprzez kliknięcie „x” pod ilością zamawianego towaru. Można również zmienić jedynie ilość towaru poprzez użycie znaków „+” lub „ – ”
f)            Po dokonaniu powyższych czynności należy wybrać metodę płatności i sposób dostawy.
g)           
3.            Opis procedury zawarty w ust. 2 powyżej, prezentuje podstawowy sposób dokonywania zamówienia. Możliwe jest zamawianie poprzez wysłanie na adres sklep@lightfactory.com.pl zapytania prośbą o profesjonalny dobór produktów w momencie zaakceptowania zaproponowanego rozwiązania należy przesłać zamówienie wraz z numerami katalogowymi i ilościami. Po zakończeniu tego procesu nasz pracownik w odpowiedzi na zamówienie przyślę potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wystawi FV PRO FORMA, następnie po wpłaceniu zaliczki bądź całości kwoty ( w zależności od zamawianego towaru ) przystąpi do realizacji zamówienia.

§5
Zamówienie wybranego towaru
 
1.            Złożenie zamówienia składa się z dwóch etapów:
a)            Pierwszy etap polega na wyborze polecenia <do zamówienia>, po czym wyświetlone zostanie podsumowanie zamówionych towarów. Wówczas należy ponownie upewnić się co do prawidłowości dokonanego wyboru, gdyż kolejny etap wiąże się z definitywnym złożeniem zamówienia.
b)           Drugi etap polega na wyborze polecenia <zamów>, po czym otwiera się potwierdzenie odbioru, wraz z numerem zamówienia, które można wydrukować.
 
2.            Po złożeniu zamówienia na adres email Klienta podany podczas rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie, informujące o złożeniu zamówienia.
 
3.            Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Light Factory Marcin Olechwierowicz   umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

§6.
Płatności

1.            Opłaty za towary należy dokonać zgodnie z wystawioną fakturą VAT, w zachowaniem podanego na niej terminu.
 
2.            Decyzja Light Factory Marcin Olechwierowicz o odroczeniu płatności powiązana z konkretną umową lub dostawą, nie wiąże się z nadaniem Klientowi odroczonego terminu płatności w przypadku innych umów lub dostaw. Jeśli dana umowa opiewa na wiele dostaw, odroczenie płatności za jedną z nich, bądź odmowa przyjęcia faktury nadaje prawo Light Factory Marcin Olechwierowicz do zerwania umowy, bądź jej części bez uprzedniego zawiadomienia. W takim przypadku zwrot zakupionych towarów odbędzie się na koszt Klienta.
 
3.            Niedotrzymanie terminu zapłaty wyznaczonego w umowie handlowej skutkuje rozpoczęciem procedury windykacyjnej i naliczaniem odsetek ustawowych od zaległych zobowiązań za każdy dzień zwłoki.
 
4.            Każda zwłoka w płatnościach upoważnia Light Factory Marcin Olechwierowicz do wstrzymania dostawy towaru do Klienta, do momentu spłaty wszystkich należności wraz z odsetkami. 
 
5.            Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w określonym terminie za poszczególne towary, Light Factory Marcin Olechwierowicz  ma prawo żądać od Klienta zwrotu tych towarów oraz odszkodowania, jeżeli wartość towaru jest niższa od kwoty, którą powinien zapłacić Klient, albo jeśli towar został zużyty lub uszkodzony.
 
6.            Jeżeli jakiekolwiek płatności względem Light Factory Marcin Olechwierowicz   nie zostaną uiszczone w terminie wynikającym z faktur VAT, Light Factory Marcin Olechwierowicz   może odstąpić od dostawy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Light Factory Marcin Olechwierowicz nie ponosi wówczas odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 
7.            W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta w stopniu rodzącym obawę, iż Klient nie będzie w stanie zapłacić za zamówiony towar, Light Factory Marcin Olechwierowicz zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do czasu otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia bądź zapłaty.
 
8.            Przez płatność rozumie się uznanie przelewu na rachunku bankowym Light Factory Marcin Olechwierowicz   w kwocie określonej na fakturze VAT.
 
9.            Light Factory Marcin Olechwierowicz  jest uprawniony do dochodzenia obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów związanych z windykacją tej należności.
10.           Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 
§7.
Dostawa towaru
 
1.            Klient zostanie powiadomiony o planowanym terminie dostawy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Podany termin staje się wiążący, po potwierdzeniu go przez odpowiedniego pracownika „Light Factory Marcin Olechwierowicz” 
 
2.            Klient jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru towarów dostarczanych przez „Light Factory Marcin Olechwierowicz” . Koszty powstałe w wyniku niewywiązania się przez Klienta z zawartej umowy świadczenia usług drogą elektroniczną takie jak np. kary umowne, czy opłaty za magazynowanie, zostaną pokryte przez Klienta. 
 
3.            „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  ma prawo wstrzymania się z dostawą towaru w przypadku, gdy Klient nie wypełnił terminowo swoich zobowiązań wobec „Light Factory Marcin Olechwierowicz” 
4.            Wszystkie dostawy realizowane są w zależności od dostępności zamawianych produktów. W związku z powyższym „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  upoważniony jest do organizowania dostaw pełnych bądź częściowych.
 
5.            Wszystkie terminy dostaw są uzależnione od możliwości produkcji i transportu. Harmonogramy dostaw są podawane przez „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  wyłącznie w celach informacyjnych i niedotrzymanie ich nie może wiązać się pociągnięciem „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  do odpowiedzialności.
 
6.            Klient może odebrać towar osobiście z magazynu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez pracownika „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  i uzgodnieniu terminu odbioru z pracownikiem „Light Factory Marcin Olechwierowicz” 

§8.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 
1.            Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest uzależnione od posiadania przez Klienta sprzętu komputerowego, spełniającego podstawowe wymogi techniczne, które są następujące:
a)            połączenie z siecią Internet,
b)           przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
c)            oprogramowanie spełniające następujące, minimalne wymogi:
i.             przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0., Firefox w wersji co najmniej 2.0. lub Chrome w wersji co najmniej 48.0.2564.109 m
ii.            włączona obsługa Cookies i Java Script.
 
2.            W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 powyżej, „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na skuteczność i treść złożonego zamówienia.
3.            Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu Internetowego. W razie otrzymania przez „Light Factory Marcin Olechwierowicz”   zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych, dostarczonych przez Klienta„Light Factory Marcin Olechwierowicz” może uniemożliwić dostęp do tych danych. „Light Factory Marcin Olechwierowicz” nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 
4.            W przypadku niedozwolonego korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, w szczególności z naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub umów obowiązujących pomiędzy „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  a Klientem, „Light Factory Marcin Olechwierowicz”   ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

§9.
Zastrzeżenie prawa własności
 
1.            „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  zachowuje prawo własności towaru do momentu otrzymania całkowitej zapłaty za towar oraz za powstałe koszty dodatkowe, w tym odsetki, która następuje z chwilą uznania przelewu na rachunku bankowym „Light Factory Marcin Olechwierowicz”.   Formy zobowiązania do zapłaty (weksel, akredytywa, gwarancja bankowa itp.) nie są substytutem zapłaty za towar.
 
2.            Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru.

§10.
Reklamacje
 
1.            Niniejszy paragraf określa warunki rękojmi i gwarancji za wady towarów dostarczonych Klientowi przez „Light Factory Marcin Olechwierowicz” .
 
2.            Po otrzymaniu dostarczonego towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia go w celu wykrycia wszelkich wad, w tym ukrytych. Wykryte wady powinny zostać odnotowane na liście przewozowym lub w innych dokumentach transportowych. W razie niespełnienia powyższych wymogów „Light Factory Marcin Olechwierowicz” nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji względem Klienta.
 
3.            Klient jest zobowiązany do powiadomienia „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  o wszelkich roszczeniach Klienta dotyczących właściwości i rodzaju towarów oraz o wszelkich wadach możliwych do wykrycia po przeprowadzeniu kontroli wymienionej w ust. 2 powyżej, na piśmie, e-mailem, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub faksem, nie później niż osiem dni od dostarczenia wadliwego towaru, przy czym Klient zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  na każde jego wezwanie. Niezastosowanie się do powyższego może skutkować utratą praw związanych z gwarancją.
 
4.            Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność „Light Factory Marcin Olechwierowicz”   za wady towaru wygasa.
 
5.            Klient musi powiadomić „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  o wszelkich roszczeniach Klienta niewymienionych w ust. 3 powyżej, w formie pisemnej, e-mailem, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub faksem, nie później niż osiem dni od dostarczenia towaru.
 
6.            Niezastosowanie się do zasad wymienionych w ust. 3 i 4 będzie skutkowało utratą praw z tytułu rękojmi i gwarancji.
 
7.            Klient powinien zaprzestać wykorzystywania produktu z chwilą wykrycia wady, w innym przypadku traci prawa z tytułu rękojmi i gwarancji.
 
8.            Roszczenia Klienta z tytułu gwarancji ograniczają się do wymiany wadliwego towaru. Nie dopuszcza się innych roszczeń takich jak: obniżenie ceny, naprawa czy prawo do zerwania umowy.
 
9.            „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  nie ponosi odpowiedzialności związanej pośrednio lub bezpośrednio z uszkodzeniami towaru na skutek dostawy.
 
10.          „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, jeśli Klient dokonał zamówienia na towar niezgodny z jego przeznaczeniem (nie konsultując tego uprzednio z „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  ), bądź gdy towar był użytkowany i konserwowany niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami „Light Factory Marcin Olechwierowicz” 
 
 
11.          Odpowiedzialność „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  z tytułu rękojmi i gwarancji nie obejmuje towarów o obniżonej wartości, zaliczających się do niższej klasy, sprzedanych Klientowi za jego wiedzą, jak również w przypadku, gdy Klient jest pośrednikiem w sprzedaży towarów.
 
12.          W przypadku wykorzystania uprawnień z tytułu z rękojmi lub gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Klient ma obowiązek przechowania wadliwego towaru na własne ryzyko pokrywając powstałe koszty do czasu zwrotu towaru na warunkach określonych przez „Light Factory Marcin Olechwierowicz” 
 
13.          „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru, jeśli zwrot nie jest dokonywany w ramach reklamacji zaakceptowanej przez „Light Factory Marcin Olechwierowicz”
 
14.          Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
 
15.          Odpowiedzialność „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Klient dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody „Light Factory Marcin Olechwierowicz”
 
16.          Nie ograniczając postanowień powyżej, „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli wada lub niezgodność powstały w wyniku testów środowiskowych lub nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego użycia, użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkownika, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji lub wypadku w wyniku nieprawidłowej naprawy, zmiany, modyfikacji, przechowywania, transportu lub nieprawidłowej obsługi. Gwarancja i rękojmia nie obejmują uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niezgodnej z przeznaczeniem Produktów, uszkodzeń mechanicznych lub użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych.

§11.
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 
1.            Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu zamówienia. „Light Factory Marcin Olechwierowicz”  nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim.
 
2.            Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich korekty oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania przez sprzedawcę. W celu likwidacji konta użytkownika prosimy o przesłanie maila na adres sklep@lightfactory.com.pl podając w tytule korespondencji: „Prośba o likwidację konta”.

§13.
Prawo do oodstąpienia od umowy zawartej na odległość.
1.  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty opuszczenia towaru z magazynu sprzedającego.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. ( produkty firmy Ferroluce oraz TAR - DESIGN)

3. W tym celu klient musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość, listem poleconym, faksem bądź emailem.
Zgodnie ze wzroem który określa ustawa o ochronie konsumenta, który musi posiadać:Dane sprzedawcy ( adres, NIP )
Dane klienta ( podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz telefon do kontaktu )
 Informacje o umowie ( numer FV, bądź paragonu )
Data zawarcia umowy
Zawarta za pośrednictwem Lightfactory.com.pl
Sposób płatności
Wybrany sposób dostawy i jego koszt
Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem
Oświadczenie Klienta:
Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), niniejszym odstępuję od umowy szczegółowo opisanej w pkt 1-9
niniejszego oświadczenia, którą zawarłem ze Sprzedającym określonym w pkt 1. Do niniejszego oświadczenia załączam
potwierdzenie transakcji (paragon, rachunek, fakturę VAT – niepotrzebne skreślić ).
Zostałem poinformowany o konieczności pokrycia kosztów dostawy i kosztów zwrotu zamówionego towaru w wysokości przekraczającej zwykły najtańszy sposób wysyłki zamówionego towaru i godzę się na poniesienie tych kosztów.
Zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu dostarczonych towarów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Zobowiązuję się
zwrócić dostarczone towary w stanie niepogorszonym ponad zmiany, będące wynikiem korzystania z towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. Proszę o zwrot uiszczonej płatności na mój rachunek bankowy: ...............................................
Miejscowość i data
Podpis §14.
Informacje o przetwarzaniu danych
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Light Factory Marcin Olechwierowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Konik Polny 44/1 03-290, e-mail: sklep@lightfactory.com.pl
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail sklep@lightfactory.com.pl
Dane będą przetwarzane w celu realizowania zamówień
Dane będą przechowywane przez okres posiadania konta w sklepie internetowym lightfactory.com.pl
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora ( właściciela sklepu ) w celu realizacji zamówienia bądź informacji e-mailowej lub telefonicznej związanej z zamówieniem.


§15.
Postanowienia końcowe
 
1.            W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, a w dalszej kolejności przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 
2.            „Light Factory Marcin Olechwierowicz” nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają lub utrudniają mu dokonanie zakupu w sklepie internetowym.
 
3.            W trakcie korzystania z usług sklepu, na dysku lokalnym systemu informatycznego Klienta zapisywane są pliki „Cookies” w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej tak, aby mogła ona przyjmować pliki „Cookies”.
 
4.            „Light Factory Marcin Olechwierowicz” nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.